70%

85%

Ло­гис­тич­ни­те цен­т­ро­ве на “Де­ро­ни” са ед­ни от во­де­щи­те дис­т­ри­бу­то­ри на хра­ни­тел­ни про­дук­ти в стра­на­та. Ние сме ос­но­вен и пред­по­чи­тан пар­т­ньор от кли­ен­ти, дос­тав­чи­ци и про­из­во­ди­те­ли. Ус­пе­хът е пос­тиг­нат в ре­зул­тат на из­г­ра­дени  фун­к­ци­о­нал­ни скла­до­ви ба­зи, в съз­да­ва­не на про­фе­си­о­нал­на соф­ту­ер­на прог­ра­ма и въ­веж­да­не на съв­ре­мен­ни ме­то­ди на уп­рав­ле­ние и схеми за кон­т­рол на качествено изпълнение на дистрибуционния процес­.

ОПТИМО СОФИЯ

Ло­гис­тич­ни­те цен­т­ро­ве на “Де­ро­ни” от­го­ва­рят на всич­ки меж­ду­на­род­ни и ев­ро­пейс­ки стан­дар­ти. Оси­гу­ря­ва­ме високо ниво пок­ри­тие на ма­га­зин­на­та мре­жа за хра­ни­тел­ни сто­ки в стра­на­та с че­ти­ри­те ре­ги­о­нал­ни дис­т­ри­бу­тор­с­ки цен­тъ­ра, по­зи­ци­о­ни­ра­ни в най-​важ­ни­те за биз­не­са гра­до­ве. Из­г­ра­ди­ли сме ед­на гъв­ка­ва и от­го­ва­ря­ща на па­зар­ни­те ус­ло­вия струк­ту­ра, с цел да сме ви­на­ги най-​бли­зо до кли­ен­та.

КОНКОРДИА ВАРНА

ИРИДА ЕКСПРЕС ПЛОВДИВ

КОНКОРДИА БУРГАС

От­да­де­ни на съз­да­ва­не­то на ви­со­ко­ка­чес­т­ве­ни ус­лу­ги в дис­т­ри­бу­ци­он­ни­те цен­т­ро­ве, се гор­де­ем с нат­ру­па­ния опит и лич­нос­т­ни­те ка­чес­т­ва на еки­па ни, ко­е­то га­ран­ти­ра си­гу­рен и проз­ра­чен на­чин на ра­бо­та - ви­со­ко це­нен от пар­т­ньо­ри­те и кли­ен­ти­те. Съз­да­ли сме ам­би­ци­о­зен и доб­ре обу­чен тър­гов­с­ки екип с дъл­го­го­ди­шен опит и стаж в на­ши­те тър­гов­с­ки фир­ми.

• СКЛАДОВИ ПЛОЩИ С 2500 МЕСТА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕВРОПАЛЕТИ •

• СКЛАДОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СТОКИ С ПОДДЪРЖАНЕ НА РАЗЛИЧНА ТЕМПЕРАТУРА ОТ -20 ДО 10 ГРАДУСА ПО ЦЕЛЗИЙ •

• 40 БР. ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛЕН МЪРЧАНДАЙЗИНГ •

• 45 БР. ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ С ПОДДЪРЖАНЕ НА РАЗЛИЧЕН ТЕМПЕРАТУРЕН РЕЖИМ ЗА ДОСТАВКИ НА СТОКИ •

• НЕОБХОДИМИ СЕРТИФИКАТИ И РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА •

• СОФТУЕРНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПРОЦЕСИ •

• СКЛАДОВО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ И СКЛАДИРАНЕ НА СТОКИ ПО ПАРТИДИ •

• МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СКЛАДОВИТЕ ПРОЦЕСИ •

• ПОДОБРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТИТЕ •

• АНАЛИЗ НА ТЪРГОВСКИТЕ ПРОЦЕСИ •

• БЪРЗИНА И ТОЧНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ •

• РЕДУЦИРАНЕ НА ГРЕШКИТЕ ПРИ СЪБИРАНЕ НА ПОРЪЧКИ •

• ПОРЪЧКИ И ОБМЕН НА ДАННИ ВЪВ ВСЕКИ ЕДИН МОМЕНТ •

Целта е да приемат компания Дерони като фирма грижеща се за нуждите както на крайните клиенти, така и на всеки един търговски обект чрез професионална работа и консултация от страна на обучен екип от фирма Дерони. Прокарване на промоционална, продуктова и ценова политика на фирмата на целия пазар.

• ПОСЕЩЕНИЕ НА МЯСТО ОТ ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ, КОЙТО ИМА ЗА ЦЕЛ ДА ДАДЕ МАКСИМАЛНО ТОЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ И ЖЕЛАНИЯТА НА КЛИЕНТА, КАКТО И ДА ПРЕДЛОЖИ ДЕТАЙЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАБОРЪТ ОТ СТОКИ, КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ •

• ДОСТАВКИ ДО 24 ЧАСА •

• РЕГУЛЯРНИ ДОСТАВКИ ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТИ •

• РАБОТА С ECOD - ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА ДОКУМЕНТИ •

• МАСИРАНИ ПРОМОЦИОНАЛНИ АКТИВНОСТИ •

• МЪРЧАНДАЙЗИНГ •

• ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКИ - 100% •

• ПРИСТИГАНЕ НА ВРЕМЕ - 99% •

• ЛИПСВАЩИ ПРОДУКТИ - 1% •

• ЛИПСА НА СКЛАДОВИ ГРЕШКИ - 99% •

• ПАРТИДНА ТОЧНОСТ - 99.8% •

© 2016 Deroni Ltd. All Rights Reserved.